Max Utilities Polityka prywatności
Max Utilities Polityka prywatności

Wersja: Wrzesień, 2011
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI INFORMACJAMI PRZED UDOSTĘPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH
Niniejsza witryna internetowa jest własnością Avangate i jest zarządzana przez Avanagate.

CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU

Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie Kupującemu naszych usług, rodzaju danych uzyskanych podczas wizyt Kupującego na naszej witrynie lub podczas dokonywania zakupów produktów lub usług bezpośrednio od nas, wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy te dane i jakiego rodzaju ochronę danych oferujemy, czy ujawniamy je innym oraz przedstawienie Kupującemu możliwości zarządzania swoimi danymi.

AVANGATE ZARZĄDZA DANYMI OSOBOWYMI KUPUJĄCEGO, POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI OCHRONY DANYCH I PRYWATNOŚCI I OFERUJE MOŻLIWOŚĆ POWIADOMIENIA, WYBORU I WYRAŻENIA ZGODY ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCEGO.

Avangate zapewnia rozwiązania handlu elektronicznego w zakresie elektronicznej dystrybucji oprogramowania, pomagając autorom oprogramowania i programów typu shareware na całym świecie w sprzedaży ich produktów online. Avangate gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe Kupującego tylko w związku z realizacją zamówień Kupującego w imieniu partnera lub dostawcy, od którego Kupujący kupił produkty lub usługi, podczas gdy ten partner lub dostawca będzie bezpośrednio odpowiedzialny za zarządzanie danymi osobowymi Kupującego. Niektóre z naszych usług świadczone są za pośrednictwem stron, na których znajdują się nazwy i znaki handlowe naszych partnerów i dostawców i nie są pod naszą kontrolą. Ponadto, niektóre usługi mogą zawierać linki z naszej witryny do witryn internetowych stron trzecich, które mogą oferować Kupującemu usługi bezpośrednio w naszym imieniu.

WSZYSTKIE TRANSAKCJE DOKONANE NA TYCH WITRYNACH STRON TRZECICH PODLEGAJĄ ICH POLITYKOM PRYWATNOŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ INNE NIŻ NASZE.

DANE OSOBOWE

Avangate gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe Kupującego, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, pracodawca, stanowisko i dział, numery telefonu i faksu, dane karty kredytowej, dowód tożsamości i inne informacje osobowe wymagane w celu zapewnienia Kupującemu określonego rodzaju lub charakteru zamówionych produktów/usług. Niektóre informacje, o które prosimy są obowiązkowe, a niektóre dobrowolne. Jeśli Kupujący nie udostępni obowiązkowych danych, nie będzie mógł złożyć zamówienia.

Jako odwiedzający naszą Witrynę, Kupujący może zaangażować się w wiele działań bez podawania żadnych danych osobowych, ale w związku z innymi opcjonalnymi działaniami, Avangate może poprosić o udostępnienie pewnych informacji poprzez wypełnienie i wysłanie formularzy internetowych. Te wszystkie informacje będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Avangate tylko w związku z określonym działaniem oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności i w granicach dozwolonych prawem. Wykorzystanie danych osobowych

DANE OSOBOWE UDOSTĘPNIONE AVANGATE SĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZETWARZANE I WYKORZYSTYWANE NA NASZYCH SERWERACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W HOLANDII.

Jeśli będzie to konieczne, w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Kupującego, dane osobowe udostępnione nam przez Kupującego będą gromadzone, wykorzystywane i przekazywane naszym pracownikom lub podmiotom stowarzyszonym Avangate lub stronom trzecim świadczącym usługi na rzecz Avangate.

Avangate wykorzystuje dane osobowe Kupującego w celu:

przetworzenia i zatwierdzenia zamówienia Kupującego oraz przetworzenia i akceptacji płatności online, w tym powiadomienia Kupującego o statusie zamówienia;

wystawienia faktury za produkty/usługi zamówione przez Kupującego;

dostarczenia produktów/usług lub kluczy/kodów dostępu na adres Kupującego;

zapewnienia bezpieczeństwa transakcji poprzez stosowanie filtrów chroniących przed oszustwem, zarejestrowania zakupu w bazie producenta;

zapewnienia Kupującemu obsługi klienta i pomocy technicznej; poinformowania Kupującego o aktualizacjach produktu, ofertach specjalnych oraz innych produktach i usługach i wybranych stronach trzecich, jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji;

zapewnienia, że treść strony internetowej odpowiada potrzebom Kupującego;

dostarczenia usług wybranych przez Kupującego;

poparcia naszego zamiaru zaprezentowania Kupującemu najodpowiedniejszej treści i poprawy funkcjonalności witryny internetowej;o;

zachowania i poprawy bezpieczeństwa usług;

udzielenia dostępu do zastrzeżonych obszarów witryny internetowej.

Niektóre dane, takie jak rodzaje świadczonych usług oraz dzienna liczba użytkowników mogą być wykorzystywane przez Avangate w celach statystycznych, marketingowych lub promocyjnych. Tego rodzaju informacje są gromadzone w formie zbiorczej/statystycznej, bez określania tożsamości indywidualnych użytkowników. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Kupującego udostępnione Avangate w trakcie dokonywania zakupów na naszej stronie, za wyjątkiem danych kart kredytowych, są gromadzone i przechowywane na bezpiecznym serwerze (SSL - Secure Socket Layers) z wykorzystaniem zapory firewall i cyfrowego certyfikatu wydawanego przez VerisignTM. Dzięki takim bezpiecznym serwerom jakakolwiek próba ze strony stron trzecich uzyskania dostępu i/lub wykorzystania danych osobowych Kupującego bez upoważnienia jest praktycznie niemożliwa. Udostępnianie danych osobowych

Avangate może w niektórych przypadkach udostępnić dane osobowe Kupującego w celu dokonania rejestracji zakupu w bazie producenta lub dostawcy usług w celu zapewnienia gwarancji, pomocy technicznej, usług posprzedażowych i w innych podobnych celach. Ponadto, Avangate może zatrudnić inne firmy do świadczenia usług w związku z transakcją Kupującego lub usługami posprzedażowymi. Firmy te mogą mieć dostęp do danych osobowych, jeśli jest to wymagane, by mogły wypełniać swoje zobowiązania wobec Avangate, ale tylko w związku z zamówieniem Kupującego.

Ujawnienie danych osobowych i zarządzanie nimi Avangate dokłada wszelkich starań, by przechowywane dane osobowe były poprawne i aktualne, ale jeśli Kupujący zauważy, że jego dane osobowe nie są poprawne, proszony jest o skontaktowanie się na piśmie z Avangate. Avangate dokona wszelkich niezbędnych modyfikacji tylko po zbadaniu sprawy i w oparciu o dowody takich modyfikacji na piśmie. Dane osobowe Kupującego mogą zostać ujawnione Kupującemu bezpośrednio przez Avangate na pisemne życzenie Kupującego, pod warunkiem, że całość lub część prośby nie: 1) prowadzi do naruszenia właściwego prawa, 2) działa na szkodę stron trzecich lub 3) zawiera wystarczających informacji, by zweryfikować tożsamość Kupującego. COOKIES

Avangate wykorzystuje "cookies" i inne metody monitorowania w celu monitorowania wizyt Kupującego na naszej witrynie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe przekazywane do przeglądarki przez serwer sieci Web, które mogą zostać odczytane tylko przez serwer, który je udostępnił, jednak Avangate zazwyczaj nie wykorzystuje tych informacji do indywidualnej identyfikacji osób. Można zmienić ustawienia przeglądarki tak, by otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu cookies, zyskując tym samym wybór, czy je przyjąć czy nie. (W przypadku niektórych stron internetowych wymagających autoryzacji pliki cookies nie są opcjonalne. Użytkownicy, którzy nie zaakceptują plików cookies prawdopodobnie nie będą mogli uzyskać dostępu do tych stron.)

MOŻLIWOŚCI DO WYBORU

Kupujący może zadecydować, czy chce czy nie udostępnić Avangate dane osobowe, ale jeśli tego nie zrobi, może nie mieć możliwości dokonania zakupu, skorzystania z usług lub uzyskania dostępu do niektórych opcji. W trakcie dokonywania zakupu Kupujący będzie miał możliwość zgłoszenia chęci otrzymywania korespondencji dotyczacej informacji o produktach, specjalnych ofertach lub innych informacjach marketingowych, może również zrezygnować z tej opcji w późniejszym terminie. Jeśli Kupujący nie wybierze opcji otrzymywania korespondencji tego rodzaju, nie wykorzystamy jego danych osobowych w tym celu.

MODYFIKACJE

Avangate zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności od czasu do czasu i umieści powiadomienie o istotnych zmianach na swojej witrynie internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszej Witryny lub jakichkolwiek materiałów lub usług dostępnych za jej pośrednictwem po umieszczeniu takiego powiadomienia oznacza akceptację tych zmian.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Polityka prywatności i/lub jakiekolwiek spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Avangate i/lub jego podmiotami stowarzyszonymi a Kupującym będą podlegać prawu właściwemu dla siedziby Avangate. Wszystkie spory będą najpierw rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, będą rozstrzygane w drodze postępowania arbitrażowego przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby AVANGATE.